Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Käesolevaga on tegemist ESTAIR OÜ üldiste privaatsustingimustega, mida rakendatakse ESTAIR OÜ ning füüsilise ja juriidilise isikuga suhtlemisel, sealhulgas ka elektrooniliste kanalite kaudu. Privaatsustingimused selgitab lahti ESTAIR OÜ poolt kogutavate andmete tüübid ning paneb paika nende üldise kasutuskorra ja osapoolte õigused. ESTAIR OÜ eesmärgiks on usaldusväärsus ning vastutustundlikus. Lähtume andmete (sealhulgas isikuandmete) töötlemisel Privaatsustingimustest, heast tavast ja seadustest.

Privaatsustingimused sätestavad andmete (sealhulgas isikuandmete):

 1. tüübid
 2. kogumise
 3. töötlemise
 4. säilitamise ja kustutamise
 5. andmesubjekti õigused
 6. tingimuste muutmise ja kehtivuse
 7. ligipääsu kolmandatele osapooltele
 8. kontaktandmed ja informatsioon

 

1. ANDMETE (SEALHULGAS ISIKUANDMETE) TÜÜBID

ESTAIR OÜ igapäevatöös puutume kokku hulga andmetüüpidega, nagu näiteks kliendisuhted, partnerlussuhted, töösuhted jne. Suure osa andmetest moodustavad klientide, koostööpartnerite ning töötajate kontakt- ja isikuandmed. Lisaks puutume kokku kliendisuhete tellimustest tekkivate müügiandmetega.
ESTAIR OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi andmeid:

 1. klientide ja andmesubjektide avaldatud isikuandmed;
 2. klientide, andmesubjektide, partnerite ning töötajatega suhtlemisel tekkivad isikuandmed (näiteks töölepingu sõlmimiseks vajalikud andmed);
 3. avalikustatud isikuandmed (näiteks sotsiaalmeedias);
 4. teenuste tarbimisel, sealhulgas elektrooniliste kanalite kaudu, tekkivad isikuandmed (näiteks RINGREISID.ee e-poe kasutamisel);
 5. veebilehe külastamise ning kasutamisega tekkivad andmed (sealhulgas isikuandmed) (näiteks “küpsised” ingl. cookies);
 6. kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed (näiteks partnerite kontaktid);
 7. kliendisuhetest tekkinud andmed (näiteks tellimuste ajalugu, raamatupidamine jne.).

 

2. ANDMETE (SEALHULGAS ISIKUANDMETE) KOGUMINE

Andmete kogumiseks kasutame erinevaid andmekanaleid, nagu näiteks otsesuhtlus, telefonivestlus või elektroonilised kanalid. Kogume ja kasutame ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud ESTAIR OÜ tööks ning klientide efektiivseks teenindamiseks. Samas kogume läbi kolmandate osapoolte ka üldandmeid (näiteks salvestatakse veebilehe külastusel külastaja arvutisse “küpsised”, mis on aluseks veebilehtede külastatavuse statistika kogumiseks jne.). Kõikide andmete kogumisel lähtume alati töötajate, koostööpartnerite, klientide huvidest, õigustest, vabadustest. Näiteks kliendisuhtluse käigus salvestame järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress. Lisaks vahendame teenuste osutamise käigus, kolmandatele osapooltele (näiteks lennufirma või välisriigi saatkond jne.) näiteks passi või mõne muu isikuttõendava dokumendi andmeid jne. Vajadusel võime küsida andmesubjektilt täiendavaid andmeid või koguda andmeid avalikest andmebaasidest või portaalidest. Eesmärgiks on kogutud andmete käitlemisel olla võimalikult läbipaistev ja andmesubjekti privaatsust austav ettevõte.

 

3. ANDMETE (SEALHULGAS ISIKUANDMETE) TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemisel lähtub ESTAIR OÜ seadustest (sealhulgas arvestades ESTAIR OÜ õigustatud huvi ning ESTAIR OÜ ja kolmandate osapooltega sõlmitud lepingutes tulenevatest tingimustest) ning andmesubjekti nõusolekust lubada meil isikuandmeid töödelda. Võime koguda, salvestada, säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) eelkõige järgmiste toimingute tegemiseks:

 1. lepingute sõlmimine (näiteks töölepingud, kliendilepingud jne.);
 2. kliendisuhete loomine ja hoidmine (näiteks hoolsuskohustus);
 3. arvete koostamine ja saatmine ning raamatupidamine;
 4. müügiprotsesside teostamine (sealhulgas e-posti, telefoni, sotsiaalmeedia jne. elektrooniliste kanalite kaudu);
 5. seadustest tingitud nõue edastada infot kolmandatele osapooltele (näiteks politseile);
 6. elektrooniliste kanalite kasutusstatistika (küpsised ehk ingl. cookies);
 7. elektrooniliste kanalite kasutusmugavuse parendamine (küpsised ehk ingl. cookies);
 8. õigustatud huvi korral teeninduskvaliteedi parandamine ning ettevõtte majandamine.

Nõusolekut isikuandmete kasutamiseks küsime selgelt, arusaadavalt ning lihtsas keeles. Nõusolekut võib anda nii suulises, kirjalikus, kui elektroonilises vormis. Andmesubjekti nõusolekul kasutame kogutud andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ka näiteks uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saatmiseks. Kui tegemist on näiteks tööle kandideerija isikuandmetega, siis kandideerija valituks mitte osutumisel hoiame kandideerija isikuandmeid alles kuni kolm aastat. See on vajalik selleks, et töökoha vabanemisel saaksime kandideerijale teha tööpakkumise. Loomulikult ei säilita me tööotsija isikuandmeid ilma eelneva konkreetse nõusolekuta. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid näiteks usaldusväärsete kliendisuhete hoidmiseks, veebikeskkonna külastatavuse analüüsiks ning parendamiseks, suunatud turundustegevuse korraldamiseks jne. Kuna õigustatud huvi õigusliku printsiibi määratlemiseks on olemas seaduslikud juhised, mille alusel hinnangut saab anda, siis hinnatakse enne igat kaheldavat isikuandmetega seotud otsust põhjalikult selle otsuse seaduslikku alust.

Veebikeskkonnas kasutatakse andmete automaatseks töötlemiseks küpsiseid (ehk ingl. cookies). Küpsiseid on erinevate eesmärkidega ning mitte kõik ei salvesta külastajate isikuandmeid. Osad küpsised on vajalikud veebilehtede kvaliteetseks toimimiseks, osa veebilehtede kasutusstatistika analüüsiks ning osa turunduse tõhustamiseks. Lähemalt saab küpsiste kohta lugeda meie Küpsiste (cookies) kasutamise tingimused lehelt.

 

4. ANDMETE (SEALHULGAS ISIKUANDMETE) SÄILITAMINE JA KUSTUTAMINE

Andmeid, mida oleme kogunud seoses kliendisuhete loomise ja hoidmise, töölepingu sõlmimise või partnerlussuhete loomise ja hoidmisega, säilitame konfidentsiaalselt ja vastavalt parimale tavale ning seadustes ettenähtud tingimustel. Isikuandmeid säilitame, kuni vajame neid lepingu täitmiseks või lepingulistest suhetest tulenevalt nõuete täitmiseks või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik või kui andmete säilitamise aluseks on õigustatud huvi. Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitame üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Oma isikuandmete säilitamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust alltoodud kontaktidel.

Elektroonilistes kanalites (veebilehtede külastamine, e-posti turundus jne.) salvestatakse külastajate andmeid (nn “küpsised” ehk ingl. cookies) anonüümselt, kuid ka isikuliselt. Selliste andmete töötlemine on vajalik ettevõtte elektroonilise teeninduskeskkonna igapäevaseks korrapäraseks tööks (näiteks automaatne keelevalik), kuid ka selle parendamiseks (näiteks külastaja huvidele vastavate turundussõnumite edastamine). Selleks kasutame oma elektroonilistes kanalites mitmete erinevate teenuspakkujate teenuseid, kes omakorda töötlevad salvetatuid üld- ja isikuandmeid. Taoliste teenuspakkujate teenuste andmete töötlemise tingimused ning vajalike “küpsiste” (ingl. cookies) säilitamise tähtajad on määratletud iga teenuspakkuja enda Privaatsustingimustega, millede kohta on eraldi viited allpool.

 

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta ning tutvuda, milliseid andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme. Andmesubjektil on õigus taotleda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me andmesubjekti isikuandmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui andmesubjekt on andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on temal igal ajal õigus oma eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

Andmesubjektil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude elektrooniliste reklaamteadete saamisest, järgides e-kirjadele lisatud juhiseid. Samuti on andmesubjektil soovi korral õigus saada masinloetaval kujul isikuandmed, mida tema on meile esitanud ning taotleda nende edastamist mõnele teisele organisatsioonile. Taotlustega pöörduge palun ESTAIR OÜ poole alltoodud kontaktidel.

Kui andmesubjektil on pretensioone, kuidas tema andmeid kasutame, on temal õigus pöörduda ESTAIR OÜ poole allpool toodud kontaktandmetel või esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel.

 

6. TINGIMUSTE MUUTMINE JA KEHTIVUS

Privaatsustingimusi võivad täiendada ESTAIR OÜ hallatavatel veebilehtedel kohaldatavad täiendatud privaatsustingimused või isikuandmete kogumise ja töötlemise tingimused, samuti võib käesolevaid Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada. ESTAIR OÜ võib käesolevaid Privaatsustingimusi ja kõiki teisi ESTAIR OÜ poolt hallatavaid isikuandmetega puudutavaid privaatsustingimusi sisaldavaid juhendeid, ühepoolselt muuta.

 

7. KOLMANDAD OSAPOOLED

Meie veebilehed ning e-posti turunduskanal kasutavad andmete töötlemiseks küpsiseid (ingl. cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab külastaja arvutisse või mobiilseadmesse, kui veebilehte külastatakse. See võimaldab veebisaidil jätta meelde külastaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea neid iga kord uuesti sisestama, kui veebilehte uuesti külastatakse või lehekülgi sirvitakse. Teisisõnu on tegemist veebilehtede kasutusmugavuste, külastatavuse statistilise analüüsi ning turundustegevuseks vajalike infokogujatega. Kuna tegemist on kolmandate osapoolte poolt lisatud küpsistega, siis nende privaatsustingimusi ja kehtivust reguleerivad konkreetselt antud küpsiste tekitajad. Allpool on loetletud kolmandad osapooled, kelle küpsiseid ESTAIR OÜ veebilehed (www.estair.ee, www.ringreisid.ee, www.mobilis.ee) ning e-postituse turunduskanal (www.mailerlite.com) kasutavad.

Google Analytics; Google reCAPTCHA; Google Analytics; Google Tag Manager; Google Fonts: Privaatsuspoliitika
Kogutavad andmed: Küpsised ja kasutusstatistika
Võimalik Google Analytics statistika kogumisel mitte osaleda.

Meta Pixel; Facebooki Like nupp; Facebook Jaga nupp: Privaatsuspoliitika
Kogutavad andmed: Küpsised ja kasutusstatistika

Skype (Microsoft); Microsoft Clarity: Privaatsuspoliitika
Kogutavad andmed: Küpsised ja kasutusstatistika

Instagram: Privaatsuspoliitika
Kogutavad andmed: Küpsised ja kasutusstatistika

Mailerlite: Privaatsuspoliitika
Kogutavad andmed: Nimi ja E-posti aadress

Akismet & Jetpack (Automattic): Privaatsuspoliitika
Kogutavad andmed: Küpsised ja kasutusstatistika

Veebimajutus.ee: Privaatsuspoliitika
Kogutavad andmed: Küpsised ja kasutusstatistika

 

8. KONTAKTANDMED

ESTAIR OÜ, Andruse põik 2-14, 76906 Rannamõisa, andmekaitse@estair.ee, tel. +372 661 0510

Scroll to Top